Ochrana osobních údajů dle GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů fyzické osoby – podnikatele Ondřeje Sedláčka platné od 19.6.2020

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen GDPR) je fyzická osoba – podnikatel Ondřej Sedláček, IČ: 63266148 se sídlem Nová 694, Planá nad Lužnicí, 391 11, zapsaný v Živnostenském rejstříku při MÚ Tábor (dále též jen správce).

1) Kontaktní údaje na správce

Adresa: Nová 694, Planá nad Lužnicí, 391 11
E-mail: info@volskatlama.cz
Telefon: 602 463 563

2) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky

2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2) Účelem zpracování osobních údajů je:
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

1) Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze mluvního vztahu mezi Vámi a správce a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu
– po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1) Příjemce osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizace plateb na základě smlouvy
– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
-zajišťující marketingové služby

2) Správce nehodlá předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. Vaše práva

1) Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
2) Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

VIII. Závěrečná ustanoveni

1) Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte
2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte
3) Správce může tyto podmínky měnit v souladu se změnou legislativy nebo vnitřního uspořádání u správce. Nové úplné znění podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Volská Tlama logo

Vyrábí: Ondřej Sedláček
Planá nad Lužnicí
IČ: 63266148
e-mail: info@volskatlama.cz